Detalls

Arquitecte AMB
Promotor
AMB / AJUNTAMENT DE BARCELONA
Constructora DRAGADOS
Localització BARCELONA
Cost 4.166.956€
Superfície 5.700 m2
Any del projecte 2013
Any de l’obra
2014 – 2015

Descripció

L’edifici s’organitza en dues franges en doble bloc, on les aules se situen a una i altra banda relacionant-se a través d’un passadís ample on s’hi preveu potenciar l’activitat docent . A la planta quarta hi trobem, a part de la sala gran o gimnàs, una gran terrassa orientada al pati on es poden desenvolupar activitats a l’aire lliure.

Estructuralment l’edifici dóna resposta a la regularitat de la planta i el programa funcional i permet realitzar una estructura molt endreçada. Les franges on hi ha els aularis es resolen amb un sistema unidireccional de prelloses recolzades sobre jàsseres de cantell, mentre que tot el passadís central es resol mitjançant una llosa massissa de formigó armat.

Per cobrir la llum de 14m de la coberta del gimnàs o espai polivalent s’opta per utilitzar estructura metàl·lica lleugera tipus biga fink. Com a punts singulars del projecte cal destacar el voladiu situat en planta primera, als aularis infantils de llum 3.5m i l’altre voladiu sobre l’accés principal, del qual neix l’escala cap a planta primera. Ambdós es resolen mitjançant una llosa massissa de formigó armat.

Premi FAD, categoria arquitectura d’opinó, 2016.

Related Projects