Detalls

Arquitecte BCA
Promotor GISA
Constructora
Localització GELIDA – BARCELONA
Cost 3.500.000 €
Superfície 4.514 m2
Any del projecte 2010
Any de l’obra 2016

Descripció

Es tracta de l’ampliació de l’aulari per una banda i del gimnàs per l’altre. L’ampliació de l’aulari té forma trapezoïdal i disposa d’un semisoterrani i de dues plantes més. A la planta semi soterrada s’ubica el menjador i a les altres dues plantes estan ubicades bàsicament les aules. El gimnàs també té forma trapezoïdal i només disposa d’una planta.

El conjunt té una fonamentació central d’enceps de diferents agrupacions de pilons . Aquests pilons son d’execució “in situ” amb formigonat continu per tub central de barrina, CPI-8. Estan dimensionats per transmetre al terreny tensions màximes de treball de 35 kg/cm² per punta.

Related Projects