Detalls

Arquitecte PMMT
Promotor MAS CASA GROGA S.A.
Constructora UTE RUBAU-ORTIZ-AGEFRED
Localització GIRONA
Cost 46.000.000 €
Superfície 39.713 m2
Any del projecte 2016
Any de l’obra En Curs

Descripció

La Nova Clínica Girona té forma rectangular i es divideix en dos blocs extrems, A i C, i un central, B. Està composta per dotze plantes, tres sota rasant, vuit sobre rasant i una petita planta superior d’instal·lacions.

La proximitat de les vies del tren al solar fa que les vibracions que s’hi generen siguin superiors a les permeses, per tant cal desvincular i aïllar l’estructura de l’edifici del terreny mitjançant un sistema d’amortiguadors en els caps dels pilars i nuclis de formigó a nivell de la planta soterrani -1 i desvincular el sostre de les pantalles de contenció perimetrals. Aquest tall fa que s’hagi d’augmentar la dimensió dels pilars i incrementar el cantell del soterrani -1 per tal de garantir l’empotrament i rigidesa del conjunt.

L’estructura es planteja de formigó armat, en base a una retícula de pilars molt endreçada de secció rectangular i uns forjats bidireccionals resolts amb lloses massisses.

La fonamentació es realitza amb una llosa massissa que a la vegada s’encarrega de suportar l’empenta vertical del nivell freàtic. La contenció es preveu amb murs pantalla ancorats de manera provisional.

Related Projects