Detalls

Arquitecte AMB
Promotor AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
Constructora CONSTRUCCIONES PÉREZ VILLORA S.A.
Localització CASTELLDEFELS
Cost 2.000.000 €
Superfície 1.300 m2
Any del projecte 2015
Any de l’obra 2016

Descripció

El projecte realitzat consisteix en l’ampliació del CEIP Josep Guinovart, situat al terme municipal de Castelldefels. Consta d’un edifici de planta rectangular de dues plantes sobre rasant destinades als usos propis de l’escola (aulari entre d’altres). Les dimensions en planta són 58,04×12,40m.

L’estructura es resol amb forjats prefabricats de cantell 20+5, formats a base de plaques alveolars recolzades isostàticament sobre jàsseres prefabricades de formigó armat, les quals, alhora, es recolzen isostàticament sobre pilars, també prefabricats, de formigó armat.

El nexe d’unió entre l’edificació ja construïda i l’edifici nou, és una passarel·la metàl·lica (estructura independent als edificis) que comunicarà els dos edificis en la primera planta. Aquesta estructura està formada per perfils metàl·lics de tipus HEB (els quals formen l’estructura principal), i perfils metàl·lics tipus IPE (biguetes sobre les quals es recolzen el terra i el sostre de la passarel·la d’accés).

La fonamentació s’ha resolt amb pilons de 45cm de diàmetre.

Related Projects