Detalls

Arquitecte BCA ARQUITECTURA
Promotor CONSTRUCCIONES IMMOBILIARIAS PELAYO S.A.
Constructora OHL
Localització BARCELONA
Cost 16.000.000 €
Superfície 22.300 m2
Any del projecte 2016
Any de l’obra 2016 – 2020

Descripció

El projecte consisteix en un nou conjunt d’hotel i oficines ubicat en el sector 22@ de Barcelona. Té forma de L i ocupa la totalitat del solar amb una superfície en soterrani d’aprox. 2900m2. Està compost per 3 blocs separats per juntes: l’hotel que té 2 plantes sota rasant i 14 plantes per sobre rasant, les oficines de 4 plantes sobre rasant i 3 plantes soterrani i els usos comuns de l’hotel que es desenvolupen en 2 plantes soterrani.

L’estructura vertical es resol de forma molt endreçada mitjançant pilars i pantalles de formigó armat. L’estructura horitzontal es preveu amb sistemes bidireccionals de llosa excepte el sobre rasant de l’hotel que, per tal de reduir la càrrega dels pilars, es realitza amb tipologia reticular.

Degut a la naturalesa dels materials del subsòl i, donat que l’excavació es realitzarà per sota el nivell freàtic, serà necessari executar una llosa de supressió recolzada en una fonamentació profunda d’agrupacions de micropilots de tuberia autoperforant de reinjecció. Per assegurar l’estanquitat del conjunt és necessari realitzar una contenció perimetral mitjançant pantalles de batatges de 45cm ancorades al terreny.

Related Projects