Detalls

Arquitecte BCA ARQUITECTURA
Promotor ALCOTAS S.L.
Constructora COPCISA
Localització BARCELONA
Cost
Superfície 7.900 m2
Any del projecte 2012
Any de l’obra 2013 – 2014

Descripció

El nou complex sanitari assistencial consta de cinc plantes sota rasant i quatre plantes sobre rasant.

L’estructura s’organitza en base a una quadrícula endreçada de pilars. Els forjats sota rasant, degut a les altes càrregues a suportar i els alts requeriments a foc, es resolen mitjançant lloses massisses de formigó armat. Els forjats sobre rasant es solucionen amb un sistema unidireccional de plaques prefabricades del tipus prellosa recolzades sobre bigues embegudes en línia de pilars.

Respecte a la contenció, de gairebé 15m de profunditat, es projecta un sistema de contenció per micropilons metàl·lics. A causa de les carències d’aquesta tipologia en referència a la rigidesa i a la estanqueïtat, es preveu un mur folre paral·lel executat de forma descendent i mitjançant formigó projectat o “gunitat”. L’estabilitat de la contenció durant el procés d’execució es realitza amb 5 línies d’ancoratges provisionals.

Related Projects