Detalls

Arquitecte PMMT
Promotor FUNDACIÓ PRIVADA NOU HOSPITAL EVANGÈLIC
Constructora
Localització BARCELONA
Cost 16.212.247 €
Superfície 10.234 m²
Any de projecte 2019
Any de l’obra

Descripción

L’edifici que dona forma al nou hospital Evangèlic és un volum rectangular que va configurant els seus límits de forjat per adaptar-se a la façana existent. El conjunt consta d’una planta soterrani destinada a usos diversos i de 7 plantes pis destinades a habitacions.

L’estructura és de formigó armat, amb forjats de llosa massissa i una coberta metàl·lica que genera dos plans inclinats. La fonamentació està resolta amb una llosa de fonamentació i la contenció es basa en pantalles de formigó armat de 45cm i 60cm de gruix, segons la casuística de les parcel·les o edificis colindants.

Com a particularitats de l’edifici s’ha de destacar l’estabilització de la façana existent a través de perfils metàl·lics, l’estintolament de 5 plantes mitjançant una biga paret posttesada de 22m de llum situada entre les plantes segona i tercera i l’estintolament en sostre de planta primera de un pilar en cantonada, que suporta 6 plantes superiors, que es resol amb una jàssera contra fletxada en aquesta planta i en les superiors.  

Related Projects