Detalls

Arquitecte ESTUDI MIRALL
Promotor DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ / GISA
Constructora PÉREZ VILLORA S.A
Localització CASTELLBISBAL – BARCELONA
Cost 2.031.000 €
Superfície 6.062 m2
Any del projecte 2005
Any de l’obra 2006 – 2007

Descripció

S’amplia amb un bloc d’aules nou que apareix com a perllongament de l’edifici existent i que es desenvolupa en planta baixa i 2 plantes pis. Un nucli de serveis nou que queda independent de la resta d’edificis. Una subestructura metàl·lica es recolza sobre una llosa de forjat existent i conforma la nova cuina. Apareix en eliminar el talús existent davant de la zona d’edifici una estructura metàl·lica de passera per tal de poder accedir a aquesta i mantenir el pas a nivell de planta baixa.

Es reforma a la zona de planta soterrani de l’edifici existent i s’obre un forat en el forjat sanitari per tal d’ubicar una escala que comunicarà amb la planta baixa. A nivell de planta soterrani s’enderroquen dos trams de paret de càrrega que es substituiran per perfils metàl·lics per sota del forjat. Al mur de formigó armat que ara quedarà en façana s’obren forats per tal d’ubicar les portes d’accés i finestres, situant en punts concrets perfils metàl·lics verticals per transmetre les càrregues a fonamentació.

El solar s’amplia fins al mur del veí amb una servitud de pas de vianants que es concreta amb un pas conformat per escales i rampa, i els conseqüents murs de contenció que apareixen segons la topografia.

Related Projects