Detalls

Arquitecte MANGADO SANABRIA ARQUITECTOS I RAMON MARIA PUIG ARQUITECTES
Promotor METROVACESA
Constructora AVINTIA CONSTRUCCIÓN
Localització LLEIDA
Cost 24.271.944,32 €
Superfície 23.327 m²
Any de projecte 2018
Any de l’obra 2019 – en curso

Descripció

El projecte tracta d’un edifici plurifamiliar d’habitatges, locals comercials i aparcament al solar situat entre l’avinguda de Tortosa i el carrer Pont de Pardinyes, a la ciutat de Lleida. El conjunt està compost per dues plantes soterrani d’aparcament que ocupen la seva totalitat del solar i dues torres d’habitatges, de 21 plantes, situades als extrems del solar. L’estructura es realitza de formigó armat. Els sostres del sota rasant es resolen amb llosa massissa per garantir els alts requeriments a foc i càrregues. Els de sobre rasant es plantegen amb forjats reticulars per reduir el pes que arriba a la fonamentació. Hi ha un sistema molt endreçat de pilars rectangulars i nuclis apantallats que li confereixen la rigidesa suficient davant els elevats esforços de vent. El terreny existent està compost per un nivell de replens i restes al·luvials i fluvials, i per un inferior que correspon al substrat terciari (nivell ST). Donades les característiques i duresa del substrat es proposa una contenció mitjançant pantalles de 45cm de gruix i 1 línia d’ancoratges. La fonamentació es resol amb una llosa de fonamentació continua, recolzada en el nivell ST, de cantell 2m per les torres i de 0.6m per la zona central de només 2 soterranis.

Related Projects