Càlcul estructural

Entendre la distinció entre el disseny i el càlcul estructural es fonamental a la hora de comprendre la nostra filosofia i el nostre compromís amb el projecte: l’articulació volumètrica de l’edifici i la organització funcional dels seus espais interiors busquen, en les diferents tipologies i elements estructurals, una resposta als propòsits de la construcció. Una vegada definida la millor solució estructural, és el desenvolupament executiu del nostre equip de producció el que dota al projecte de la màxima precisió i de la millor definició que una arquitectura de qualitat requereix.​

La nostra estructura organitzativa ens permet aconseguir una alta capacitat de producció, adaptant-nos a la cada vegada major exigència en els temps de resposta. Disposem d’un procediment de control dels nostres processos productius que reforça la garantia de qualitat tècnica en tots els projectes redactats per BIS.

Hi ha seguretat en els nombres​

Projectes relacionats amb Càlcul d’estructures

Notícies