Direcció d’obra

A BIS structures entenem que el nostre servei finalitza en el moment en que l’estructura es troba correctament realitzada, segons indicacions de projecte, i respecta els nostres estàndards de disseny i execució. ​ Per això, acompanyem a la Direcció Facultativa, durant el procés de construcció de l’estructura de l’edifici, aportant el valor de la nostra especialització. La nostra participació en obra anticipa i evita errors en la execució, amb els conseqüents estalvis en termes econòmics i de termini. Davant d’imprevistos, que sempre sorgeixen, dissenyem la solució que, mantenint les garanties de seguretat legalment exigibles, sigui menys costosa i causi el menor perjudici possible al conjunt dels agents que participen a l’obra. ​

Un seguiment continu garanteix coherència entre el desenvolupament conceptual del projecte i la seva materialització.